ГКП ''Семей Водоканал''

www.semey-vodokanal.kz

 

Введение предельных уровней тарифов на долгосрочный период с 01.07.2021г. по 30.06.2026г


Тарифы ГКП «Семей Водоканал» на  период с 01.07.2021г. по 30.06.2026г. (без НДС)

На услуги водоснабжения:

Наименование потребители

Ед.изм

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Средний тариф

тенге/м3

79,87

88,60

98,25

106,28

112,65

I группа - население

тенге/м3

48,65

50,60

52,62

54,73

56,37

II группа - предприятия, занимающиеся

производством тепловой энергии и

оказанием услуг горячего водоснабжения

тенге/м3

47,66

52,59

58,10

62,69

66,34

III группа - бюджетные организации

тенге/м3

385,30

457,68

538,30

601,91

652,42

IV группа – прочие потребители

тенге/м3

155,91

172,04

190,06

205,08

217,03

Приказ 94-ОД от 25.06.2021г. РГУ « Департамент комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики   РК по ВКО»

 

На услуги водоотведения:

Наименование потребители

Ед.изм

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Средний тариф

тенге/м3

64,53

76,23

80,28

80,77

81,87

I группа - население

тенге/м3

41,94

43,62

45,36

47,18

48,59

II группа - предприятия, занимающиеся

производством тепловой энергии и

оказанием услуг горячего водоснабжения

тенге/м3

47,86

59,20

60,37

59,04

60,18

III группа - бюджетные организации

тенге/м3

124,02

162,13

178,72

178,70

177,10

IV группа – прочие потребители

тенге/м3

94,36

116,72

119,03

116,40

118,65

Приказ 95-ОД от 25.06.2021г. РГУ « Департамент комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики   РК по ВКО»

 

 

           В соответствии с п.п. 2) п.3  статьи 116 Предпринимательского кодекса РК, с п. 3 статьи 65 Закона РК  «О правовых актах», п.п.1) п.1 статьи 22 Закона РК «О естественных монополиях», Правилами формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 19.11.2019г. №90 внесены изменения в приказы от 25.05.2021г. №81-ОД и №82-ОД на период с 01.07.2021г. по 30.06.2026года.

 Основаниями изменения утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия являются:

1) изменение стоимости стратегических товаров и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров;

 

  

 

            «Семей Водоканал» МКК  01.07.2021жылдан 30.06.2026жыл кезеңіндегі тариф (ҚҚС-сыз).

Сумен жабдықтау қызметіне:

Тұтынушылар атауы

Өлшем бірлігі

1 жыл

2 жыл

3 жыл

4 жыл

5 жыл

Орташа тариф

тенге/м3

79,87

88,60

98,25

106,28

112,65

I-топ тұтынушылары (тұрғындар)

тенге/м3

48,65

50,60

52,62

54,73

56,37

II-топ тұтынушылары (жылу энергиясын өндіру, беру және бөлу қызметтерін көрсететін кәсіпорындар)

тенге/м3

47,66

52,59

58,10

62,69

66,34

III-топ тұтынушылары (бюджеттік ұйымдар)

тенге/м3

385,30

457,68

538,30

601,91

652,42

IV-топ тұтынушылары (тұтынушылардың 1, 2 және 3 тобына жатпайтын өзге тұтынушылар)

тенге/м3

155,91

172,04

190,06

205,08

217,03

Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министірлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің ШҚО бойынша департаментінің 2021 жылғы 25 маусымдағы №94-НҚ бұйрығымен бекітілген.

 

Су бұру қызметіне:

Тұтынушылар атауы

Өлшем бірлігі

1 жыл

2 жыл

3 жыл

4 жыл

5 жыл

Орташа тариф

тенге/м3

64,53

76,23

80,28

80,77

81,87

I-топ тұтынушылары (тұрғындар)

тенге/м3

41,94

43,62

45,36

47,18

48,59

II-топ тұтынушылары (жылу энергиясын өндіру, беру және бөлу қызметтерін көрсететін кәсіпорындар)

тенге/м3

47,86

59,20

60,37

59,04

60,18

III-топ тұтынушылары (бюджеттік ұйымдар)

тенге/м3

124,02

162,13

178,72

178,70

177,10

IV-топ тұтынушылары IV-топ тұтынушылары (тұтынушылардың 1, 2 және 3 тобына жатпайтын өзге тұтынушылар)

тенге/м3

94,36

116,72

119,03

116,40

118,65

Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министірлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің ШҚО бойынша департаментінің 2021 жылғы 25 маусымдағы №95-НҚ бұйрығымен бекітілген.

 

 

ҚР Кәсіпкерлік кодексінің 116-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына, "құқықтық актілер туралы" ҚР Заңының 65-бабы 3-тармағына, "табиғи монополиялар туралы" ҚР Заңының 22-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.11.2019 ж. №90 бұйрығымен бекітілген тарифтерді қалыптастыру қағидаларына сәйкес 01.07.2021 жылдан 30.06.2026 жылға дейін 25.05.2021 жылғы №81-НҚ және №82-НҚ бұйрықтарына өзгерістер енгізілді.

Уәкілетті орган бекіткен тарифтің қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін оны өзгертуге негіздер болып табылады:

1) стратегиялық тауарлардың және (немесе) мемлекеттік реттеуге жататын стратегиялық тауарларды тасымалдауға арналған тарифтердің (бағалардың) құнын өзгерту;                                                                                                                                                                       

Комментарии:

запрещены

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ :

ГКП ''Семей Водоканал''