ГКП ''Семей Водоканал''

www.semey-vodokanal.kz

 

Модернизация систем водоснабжения и водоотведения г.Семей


2015 жылғы 24 желтоқсандағы Семей қаласының сумен қамтамассыз ету және кәріз жүйелерін жаңғырту және дамытуға бағытталған басым инвестициялық бағдарламаны қаржыландыру үшін МКК «Семей Водоканал» және Еуропалық Қайта құру және Даму Банкі (ЕҚДБ) арасында несие шартына қол қойды. Сумен қамтамассыз ету және суды бұру жүйелерін жаңғырту бойынша жобаны іске асыру арқылы бар сумен қамтамассыз ету және суды бұру жүйелерін пайдалануға қатер төндіретін мәселелерді жоюға мүмкіндік береді, сумен қамтамассыз ету және суды бұру жүйелерінің технологиялық үрдісінің тиімділігін және жүйелер жұмысының сенімділігін арттырады.

 

Қарыздың жалпы сомасы: 2 056 млрд. теңге, оның ішінде 100%.

 

• ЕҚДБ - 1.1563 миллиард теңге; 44%

• Дамуға арналған мақсатты трансферт (Қазақстан Республикасының Үкіметі) - 0,925 млрд. теңге; 36%

• Қалалық және облыстық әкімдіктің үлесі - 0,2311 млрд. Теңге; 9%

• ТК * қаражаты - 0,83 млн. Еуро (0,2731 млн. Теңге). 11%

* TC қаражаты EUR ұсынылады

 

Семей қ. сумен қамтамассыз ету және суды бұру жүйелерін жаңғырту келесіні көздейді, оның ішінде:  

1. Сорап станцияларына және ПВНС қондырғыларына арналған жабдықтарды сатып алу

2. КНС үшін сорғы жабдықтарын сатып алу      

3. Су құбырларын қалпына келтіру          

4. Кәріз құбырларын қалпына келтіру     

5. Тұрғын үйді жалпы үйдің есептегіш құралдарын және есептегіш тексеру стендін сатып алу

6. Суқоймасындағы суды залалсыздандыру қондырғыларын сатып алу        

7. Гидравликалық үлгілеуді орындау және оны түзету үшін БЖ сатып алу   

8. Арнайы техника сатып алу        

9. Пайдалану жабдықтарын сатып алу (ағынды суларды табу, құбырларды ауыстыру, CCTV, зертханалық жабдықтары) 

10. SCADA   

11. Ақпараттық жүйе және жабдықтар.               

12. Техникалық көмек қоры                      

13. ЖСҚ                                           

28.04.17. жалпы сатып алу туралы хабарлама ЕҚДБ веб-сайтында енгізілді.

2.08.2017. Банк сатып алудың жалпы жоспарына келісті.

ЕҚДБ сайтында (www.ebrd.com) 2017 жылдың 16 тамызында 3 жобаны іске асыру үшін мердігерлерді анықтау бойынша ашық тендер өткізілгендігі туралы хабарландыру жасалды:

• «Арнайы техниканы сатып алу (SU-01A)»

• «Пайдаланушы жабдықты сатып алу (SU-01B)»

• «СУ-02 сорап қондырғыларын және хлораторлық қондырғыларын сатып алу»

Тендер ЕЖДБ тауар, жұмыс және қызметтрді сатып алу қағидалары және ережелеріне сай жүргізіледі.   

Конкурстық өтінімдерді ұсыну және конверттерді ашудың шекті мерзімі: 

SU-01А 2017 жылғы 20 қазан 12:00 (жергілікті уақытпен) дейін.

SU-01В 2017 жылғы 20 қазан 15:00 (жергілікті уақытпен) дейін.

SU-02 2017 жылғы 20 қазан 17:00 (жергілікті уақытпен) дейін. 

 

 

 

 

24 декабря 2015 года был подписан кредитный договор между ГКП «Семей Водоканал» и Европейским банком Реконструкций и развития (ЕБРР) на финансирование Программы приоритетных инвестиций, направленных на модернизацию и развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Семей. Реализация проекта по модернизации систем водоснабжения и водоотведения позволит устранить проблемы, которые представляют или могут представлять угрозу функционированию систем водоснабжения и водоотведения, повысить эффективность технологических процессов и надежность работы систем.

Общая сумма кредита: 2,586 млрд. тенге  в т.ч.                                             100%

 

  • ЕБРР – 1,1563 млрд. тенге;                                                                                  44%
  • Целевой трансферт на развитие (Правительство РК) – 0,925 млрд. тенге;     36%                                                                         
  • Вклад Акимата  Города и Области  – 0,2311 млрд. тенге;                                  9%
  • Фонды ТС* – 0,83 млн. евро (0,2731 млн. тенге).                                               11% 

*Фонды ТС, будут представлены в EUR 

 

Модернизация систем водоснабжения и водоотведения г.Семей предусматривает, в том числе:

1. Приобретение оборудования для насосных станциях и ПВНС 

2. Приобретение насосного оборудования для КНС 

3. Восстановление водопроводных трубопроводов

4. Восстановление канализационных трубопроводов

5. Приобретение общедомовых приборов учета и стенда проверки водомеров

6. Приобретение установок для обеззараживания воды на водозаборах

7. Приобретение ПО для выполнения гидравлического моделирования и его настройка

8. Приобретение спецтехники

9. Приобретение эксплуатационного оборудования (в т.ч. оборудование по обнаружению утечек, замены трубопроводов, CCTV, лабораторное оборудование)

10. SCADA

11. Информационная система и оборудование

12. Фонд технического содействия

13. ПСД

28.04.17г. размещено общее уведомление о закупках на сайте ЕБРР.

2.08.2017г. Банком согласован общий план закупок.

 

На сайте ЕБРР (www.ebrd.com) 16 августа 2017 года размещено объявление о проведении открытого конкурса по определению подрядных организаций для реализации 3-х проектов:

• «Закуп спецтехники (SU-01А)»

• «Закуп эксплуатационного оборудования (SU-01В)»

• «Закуп насосного оборудования и хлораторных установок SU-02»

Тендер будет проводиться согласно принципам и правилам закупок товаров, работ и услуг ЕБРР.

Крайний срок предоставления конкурсных заявок и вскрытия конвертов:

SU-01А до 12:00 (по местному времени) 20 октября 2017 г.

SU-01В до 15:00 (по местному времени) 20 октября 2017 г.

SU-02 до 17:00 (по местному времени) 20 октября 2017 г.

Комментарии:

запрещены

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ :

ГКП ''Семей Водоканал''